11 تروریست در مناطق عملیاتی چشمه صلح و سپرفرات از قدرت عمل ساقط شدند